Зошто треба да се рециклира

Рециклирање (преработка на отпад или добивање на второсуровини) е преработка на користените материјали за добивање нови производи. Со овој процес се спречува губењето на материјали, намалувањето на потрошувачката на нови суровини,се намалува користењето на енергијата,се намалува загадувањето во воздухот и во водата.Се рециклираат многу видови на стакло, хартија, метал, пластика, текстил и електроника. Речиси половина од отпадот што го создаваме може да се рециклира. Знакот за рециклирање има три стрелки кои ги означуваат трите фази:собирање, преработка и повторна употреба.

Рециклирањето е трета компонента од таканаречената хиерархија на отпад која гласи ” Намали, Искористи повторно, рециклирај”. Рециклирањето цели кон подобрување на животната средина со намалување на користењето на нови суровини и создавање на “циркуларна економија”, во која на отпадот не се гледа како на финален производ туку како ресурс за создавање на нови производи.
  • Хартија (сино), картон и тетрапак. Во оваа категорија спаѓаат сите видови на хартиени продукти како весници, магазини, тетрапак, картон, …
  • Стакло (зелено). Во овие контејнери може да се фрла само стаклени продукти како стаклени шишиња, тегли, …
  • Пластика (жолто). Во овие контејнери може да се фрлаат само пластични продукти кои се многубројни. Примери се пластични шишиња, контејнери, разни играчки, …

За да видите мапа од сите контејнери за рециклирање во Македонија притиснете тука.

Доколку сакате да стапите во контакт со пакомак притиснете